Meer Heusden-Zolder: uitslag bevolkingsenquête

Meer Heusden-Zolder: uitslag bevolkingsenquête

10/10/2018

Na 1 week hebben we de enquête afgesloten en kunnen we volgende conclusies trekken. Wij mochten 340 reacties, ruim 1% van de bevolking ontvangen op onze enquête. Zeker niet slecht voor een eerste enquête.

De resultaten:

Veiligheid houdt de burgers zeker bezig :

Op de vraag naar ANPR camera's heeft slechts 4 % geen mening en is 15 % tegen. 80% is voorstander en een grote groep daarvan wil de camera’s ook op de invalswegen en wil de gegevens ook gebruiken in kader van het verkeersbeleid.

Politiefusie of niet werd beantwoord als volgt. 65% beseft dat er op één of andere manier een fusie wenselijk is. En slechts 25 % wil het houden zoals het is.

Over wonen en gebruik van openbare gebouwen denken de burgers het volgende.

Ruim 60% vindt dat er plaats moet zijn voor andere woonvormen in de gemeente en hier valt vooral de vraag naar klein wonen (tiny homes) op.

Ruim 4 op 5 deelnemers vindt dat multi gebruik van publieke gebouwen nodig is.

De standpunten over religie en kerken kunnen we als volgt samenvatten:

55 % vindt dat alle erkende godsdiensten gelijk behandeld moeten worden . De grootste groep wil wel op één of andere wijze zelf kunnen beslissen naar wie zijn bijdrage gaat. Ook één derde van de burgers kiest er voor om erkende godsdiensten niet gelijk te behandelen.

Ruim 4 op 5 is voor de herbestemming van kerken.

Wat dient er te gebeuren met de onterecht betaalde lonen aan ambtenaren :

75 % vindt dat er dient terugbetaald te worden door de ambtenaren of de politici slechts    13 % vindt dat er niet moet terugbetaald worden.

60% vindt dat er bijkomende maatregelen nodig zijn waarvan de grootste groep vindt dat de ambtenaren de eer aan zichzelf moeten houden.

50% vindt dat indien de politiek niet haar verantwoordelijkheid neemt, de burgers dit dan zelf moeten doen. Bij deze vraag begrijpen heel wat burgers niet waarom de hogere overheid haar toezicht niet goed uitoefent of waarom de verkozen politici hun taak als goed huisvader niet uitvoeren.

Fusie van gemeenten of niet ?

47 % wil geen fusie. 7 % heeft geen mening en 42% denkt dat een fusie op één of andere manier wenselijk of noodzakelijk is.

Lees verder

 

Op basis van deze enquête durven we te pleiten voor:

Het versneld plaatsen van een netwerk van ANPR camera’s en deze gegevens eveneens gebruiken voor ons verkeersbeleid.

De partijen oproepen om een studie te starten over een mogelijke politie fusie en de daarbij horende financiële impact. Hierover ook op een open manier het debat aan te gaan met de inwoners. Hoewel er geen meerderheid is voor of tegen een gemeentelijke fusie, lijkt ook hier een uitgebreide studie aangewezen. Beide kunnen dan samen in 1 beleid bekeken worden.

Op ruimtelijk vlak roepen we op om op korte termijn ruimte te maken voor andere woonvormen en meer in bijzonder ruimte ter beschikking te stellen voor ruimte voor tiny homes, dit zowel in Heusden als in Zolder. We vragen aan de politieke partijen om actief overeenkomsten af te sluiten om multigebruik van publieke gebouwen te promoten. De gemeente kan hier een dirigerende rol spelen.

Er is een voorbeeldboek van ruim 50 kerken in vlaanderen die een herbestemming kregen. Het wordt tijd dat ook Heusden-Zolder een ernstig kerkenplan op tafel legt. En hierbij ook de kosten - baten niet vergeet. Wij zijn ook voorstander van het Duitse systeem waarbij het al veel langer mogelijk is om te bepalen via de belastingsaangifte welke godsdienst uw deel van de toelage mag ontvangen. Het loont de moeite om te kijken op welke manier we in onze gemeente hiertoe reeds een aanzet kunnen geven.

De enquête heeft ons verder gesterkt in de overtuiging dat de onterechte en onwettelijk uitgekeerde lonen dienen terugbetaald. Dat 50 % ook vindt dat burgers actie moeten ondernemen als de politiek haar verantwoordelijkheid niet neemt, sterkt ons alleen in de overtuiging dat we als burgerbeweging hierin een trekkersrol willen vervullen. We sluiten hiervoor dan ook verdere acties op korte termijn, niet uit.

Wat de enquête zelf betreft zijn we dankbaar voor de suggesties voor bijkomende vragen die we ontvangen hebben. Het blijft voor ons belangrijk dat een enquête invullen snel en aangenaam kan. En dat slechts 10% van de deelnemers bij een volgende enquête niet meer wil meedoen, moedigt ons aan om in de komende periode, na de start van het nieuwe bestuur, de vinger aan de pols te houden en op regelmatige basis via enquêtes de mening te vragen aan onze burgers. 

Wij danken alle burgers die meegedaan hebben. Bijkomende vragen of suggesties zijn nog steeds welkom. Wij nodigen ook iedereen uit die mee wil denken met ons om ons een berichtje te sturen.

MEERHeusdenZolder@gmail.com

Jim Broux

Coördinator