Stand van zaken rond mobiliteit bloemenwijk-Zandstraat-Irislaan-Wolverik

Stand van zaken rond mobiliteit bloemenwijk-Zandstraat-Irislaan-Wolverik

14/09/2020

Hieronder een korte résumé, stand van zaken na de paricipatieraad van 11februari 2020 ism met de specialisten van LaMA, wat intussen gebeurd is en wat nog in de steigers staat. Tekst ontvangen van de mobiliteitsambtenaar lokaal bestuur.

Voor het inrichten van een veilige fietsoversteekplaats in de Zandstraat, werd een procedure opgestart bij de provincie Limburg zodat de gemeente voor een gedeelte aanspraak kan maken op subsidies. De aanvraag werd positief beantwoord en de gemeente zat al een aantal keer samen met de ontwerper en de provincie voor het ontwerp. Het is de bedoeling om de fietsoversteekplaats ter hoogte van kruispunten Irislaan/De Slogen en Vredestraat/Waterlozenstraat op korte termijn uit te voeren, daar is budget voor voorzien in de begroting van de gemeente. De fietspaden voor de rest van de Zandstraat worden ook nu al mee bekeken in overleg met de provincie, maar zal pas later worden uitgevoerd zodra het budgettair mogelijk is.

In de hele wijk werden intussen poortjes geplaatst, een zone 30 en plaatselijk verkeer ingevoerd. Het voorstel uit de participatie om een tweerichting fietspad in te richten in de Irislaan (cfr. Schobbenberg) bleek na bijkomend onderzoek niet mogelijk omdat de weg te smal is. Bij het ontwerp van het kruispunt van de Irislaan met de Zandstraat wordt bekeken hoe de fietsroute vanuit de oversteekplaats op een logische en veilige manier kan verderlopen in de Irislaan en hoe het sluipverkeer er kan worden afgeremd.

Daarnaast is er door de technische dienst een project opgestart voor het aanleggen van riolering in de Heidestraat, Irislaan en Anjelierenlaan. Er zijn hiervoor subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Zodra dat is goedgekeurd, wordt er een studiebureau aangesteld en een ontwerp uitgewerkt. Dat geeft ons de kans om deze wegen structureel te herinrichten met aandacht voor de fietser en het lokaal verkeer.

In een overleg tussen de gemeente Heusden-Zolder en het kabinet van minister Lydia Peeters werden de maatregelen uit de participatie en de vraag naar een oplossing voor het kruispunt Sint-Jobstraat / Zandstraat (rotonde) toegelicht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal een trajectcontrole installeren in de Sint-Jobstraat – Stokrooieweg tussen Bolderberg en Stokrooie. De exacte locatie van de ANPR-camera’s worden momenteel bepaald.

Tijdens de participatie werd afgesproken dat de genomen maatregelen samen zouden worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Zodra Covid-19 dit terug toelaat, zal dit georganiseerd worden. In tussentijd zal de gemeente alvast tellingen uitvoeren zodat een objectieve evaluatie mogelijk zal zijn.

Nogmaals onze oproep aan iedereen om de aanwezige maximum snelheidsborden en verdere aanduidingen te respecteren, maar een kleine moeite, zodat we een veilig dorp voor de fietsers en kinderen hebben die veilig en gezond naar en van de school kunnen rijden.

Bedenk dat er zeer regelmatig snelheidscontroles gehouden worden, zeker in de Zandstraat. Men weze gewaarschuwd....

de dorpsraad van Bolderberg.

Ludo Steemans voorzitter.

de redactie bolderberg.be